อบรม ประชุม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากรโดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถาณศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

อบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท

14-15 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกอำนวยห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการจัดอบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท.เพื่อสังเคราะห์และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AQA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงสู่ระบบ สมศ.เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562

27 ส.ค. 62 – ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในการนี้จำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่ได้อนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 5 ท่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากร ศน.วิทยา บุราณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วันพฤหัสบดี 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์ริจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น English Program 1 และ 2 ยินดีให้การต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัววิทยายน จ.หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562

19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อปลูกฝังค่านิยมภูมิปัญญาอีสานและสำนึกรักท้องถิ่น และเพื่อให้ครูและนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2562 มีการเรียน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรที่ 1 การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร มะกรูดและน้ำด่างขี้เถ้าหลักสูตรที่ 2 การทำแชมพูสมุนไพร 3 เซียน (มะกรูด ดอกอัญชัญ ใบหมี่)หลักสูตรที่ 3 การทำถั่วกรอบแก้ว

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ ,ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง,นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย) นายมานพ ช่องตะคุผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาล ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 11 แห่งจำนวน 180 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการรวมพลัง ระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

อบรม The Communicative Approach 6-7 กค 62

วันที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

อบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา”

ยุวบรรณารักษ์เข้าร่วมอบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา” วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี

ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562คณะครูได้นำนักเรียนเข้าอบรม โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี โรงเรียนในโครงการ กองทุน จีเอฟ สร้างปัญญา สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนโดย ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญาณ ห้องประชุมเพียรพิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น