อบรม ประชุม สัมมนา

อบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

5 มิ.ย. 2562 — ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงแรมบุษราคัม

โครงการรณรงค์ป้องกัน,ระงับ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายด้านการรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน โดยวันนี้ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. -12.00น. ถึงคิวของโรงเรียนเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมนัดหมายคณะครูซักซ้อมกำหนดสถานการณ์แผนอพยพ และยังมีการอบรมทฤษฎีแก๊ส,น้ำมันให้กับนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณไปยัง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและทรพยากรเป็นอย่างดี

โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการอบรมตาม“โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น“ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะวิทยากรในการอบรม นำทีมโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ และคณะ

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูทั้ง ๑๑ โรงเรียน ร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.มีความรู้ ความเข้าใจระบบและแนวทางการจัดศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนสู่การเป็นโค้ชการเรียนรู้ และเปลี่ยนจากผู้เรียนในชั้นเรียนสู่การเป็นนักเรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ส่งครูเข้าร่วมรับการอบรม 2 ท่าน คือ1.นางโสภาวดี โสภณรัตน์2.นางพิลาพร แก้วเฮ้า

การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 70 ท่าน เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR) เพื่อนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษมาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณครูหยูและครูนก ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ด้วยครับ

กิจกรรม “แรกฮัก” ป.5 – 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรกฮัก” ของสายชั้นป.5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ภาคเรียนใหม่ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/668298750276989

การอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

คณะครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่คุณครูให้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ณ ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666049897168541

ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียน

10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ — ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นนำโดยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียนและพื้นที่ใช้สอยในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/665440543896143

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ครูฝึกสร้างเครื่องมือวัดผลที่เป็นกลไกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/664441247329406

การประชุมผู้ปกครองสายชั้น EP2 ปี 2562

ในช่วงบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกกำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.4-6EP (EP2) โดย นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ,นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะคุณครูสายชั้น EP2 ได้แนะแนวการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นี้ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/661615540945310