อบรม ประชุม สัมมนา

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562

19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อปลูกฝังค่านิยมภูมิปัญญาอีสานและสำนึกรักท้องถิ่น และเพื่อให้ครูและนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2562 มีการเรียน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรที่ 1 การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร มะกรูดและน้ำด่างขี้เถ้าหลักสูตรที่ 2 การทำแชมพูสมุนไพร 3 เซียน (มะกรูด ดอกอัญชัญ ใบหมี่)หลักสูตรที่ 3 การทำถั่วกรอบแก้ว

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ ,ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง,นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย) นายมานพ ช่องตะคุผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาล ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 11 แห่งจำนวน 180 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการรวมพลัง ระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

อบรม The Communicative Approach 6-7 กค 62

วันที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

อบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา”

ยุวบรรณารักษ์เข้าร่วมอบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา” วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี

ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562คณะครูได้นำนักเรียนเข้าอบรม โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี โรงเรียนในโครงการ กองทุน จีเอฟ สร้างปัญญา สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนโดย ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญาณ ห้องประชุมเพียรพิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น ในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกโดยการนำของท่าน ผอ ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้รายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รายการเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ คือ – การแสดงละครภาษาอังกฤษ– โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา– การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา โดยในการแข่งขันระดับประเทศ จะจัดขึ้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 7-10 สิงหาคมนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวนสนุกกันต่อไปด้วยครับ ^^

อบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

5 มิ.ย. 2562 — ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงแรมบุษราคัม

โครงการรณรงค์ป้องกัน,ระงับ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายด้านการรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน โดยวันนี้ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. -12.00น. ถึงคิวของโรงเรียนเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมนัดหมายคณะครูซักซ้อมกำหนดสถานการณ์แผนอพยพ และยังมีการอบรมทฤษฎีแก๊ส,น้ำมันให้กับนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณไปยัง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและทรพยากรเป็นอย่างดี

โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการอบรมตาม“โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น“ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะวิทยากรในการอบรม นำทีมโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ และคณะ

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูทั้ง ๑๑ โรงเรียน ร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.มีความรู้ ความเข้าใจระบบและแนวทางการจัดศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนสู่การเป็นโค้ชการเรียนรู้ และเปลี่ยนจากผู้เรียนในชั้นเรียนสู่การเป็นนักเรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ส่งครูเข้าร่วมรับการอบรม 2 ท่าน คือ1.นางโสภาวดี โสภณรัตน์2.นางพิลาพร แก้วเฮ้า