อบรม ประชุม สัมมนา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/63

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆตลอดจนหาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติแก้ไขเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านต่างๆของสถานศึกษาและบุคลากรครู นักเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม “ส่งฮัก ป.5” 2563

จากกิจกรรมแฮกฮัก เมื่อต้นปีการศึกษา 2562 จนลูกๆ ป.5 กำลังจะเลื่อนชั้นการศึกษา เป็นว่าที่รุ่นพี่ ป.6 สายชั้น ป.5 จึงได้จัดกิจกรรม ส่งฮักให้ลูกๆได้เข้าใจถึงความห่วงใย ความปรารถนาดีของครูในสายชั้นป.5 รัก คิดถึง ห่วงใย โดยมีพ่อครูแม่ครู ป.6 ให้เกียรติมารับลูกๆ สู่ ป.6 อย่างอบอุ่น

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคลินิกวิจัย และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รรท.สวนสนุก – คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเพื่อพัฒนากลุ่มครูและนักเรียนให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนการสอนอีกด้วย

โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน – นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563” ซึ่่งทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนชั้น ป.5 EP2 เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ยินดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2563

ภาพการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The Communicative Approach) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาครับ

อบรม The Communicative Approach 25 ม.ค. 63

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

วันครู 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครูและให้โอวาทแก่คณะครูทุกท่าน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีพิธีมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ให้กับครูที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีครูหัวใจทองคำทั้งหมด 4 คน ได้แก่1. นางวิยะดา สำโรงพล2. นางศิริวนิดา สุริยะไกรพล3. นายสุมิตร ยิ่งยืน4. นายทรงยศ ไสยนิตย์ ขอเชิดชูคุณครูและแสดงความยินดีด้วยครับ

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

7 ตุลาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้จัดการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) อันเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การทำ AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน โดยในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก ท่านศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา