อบรม ประชุม สัมมนา

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2563

ภาพการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The Communicative Approach) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาครับ

อบรม The Communicative Approach 25 ม.ค. 63

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

วันครู 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครูและให้โอวาทแก่คณะครูทุกท่าน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีพิธีมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ให้กับครูที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีครูหัวใจทองคำทั้งหมด 4 คน ได้แก่1. นางวิยะดา สำโรงพล2. นางศิริวนิดา สุริยะไกรพล3. นายสุมิตร ยิ่งยืน4. นายทรงยศ ไสยนิตย์ ขอเชิดชูคุณครูและแสดงความยินดีด้วยครับ

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

7 ตุลาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้จัดการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) อันเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การทำ AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน โดยในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก ท่านศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากรโดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถาณศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

อบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท

14-15 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกอำนวยห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการจัดอบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท.เพื่อสังเคราะห์และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AQA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงสู่ระบบ สมศ.เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562

27 ส.ค. 62 – ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในการนี้จำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่ได้อนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 5 ท่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากร ศน.วิทยา บุราณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วันพฤหัสบดี 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์ริจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น English Program 1 และ 2 ยินดีให้การต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัววิทยายน จ.หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ