Uncategorized

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง

วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง บิดาของท่านรองนายกเทศมนตรี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมคณะครูสายชั้นป.6s ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม ณ บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนบม บ้านโนนเขา บ้านดอนช้าง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ร่วมให้กำลังใจ คุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย

15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดย นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจคุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ                    สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    เรื่อง พุทธประวัติ           ผู้วิจัย         นางวริยา วิจิตรศุภการ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์     2562 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101) สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101)   เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยใช้ PLIC  Model ผู้วิจัย                     นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ปีที่ทำวิจัย             2561 ชื่อเรื่อง                                  การประเมินโครงการคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ผู้ประเมิน                             นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น                        ปีการศึกษา           2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ชื่อเรื่องวิจัย     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย             นางสาวโชติมา  ไชยนิจ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                     โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์          2561 บทคัดย่อ การวิจัย ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย            นางดลนภา  วงษ์ศิริ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีที่พิมพ์       2562 บทคัดย่อ                                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562  ห้อง 2/2 จำนวน  35 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนภายในชั้นเรียนเดียวกัน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือภาคเรียนที่ …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ชื่อเรื่อง       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัย         นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ์ โรงเรียน             เทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา        2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์(1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(2) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รูปแบบวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre – Experimental Design)ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์ Read More »