Uncategorized

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ                    สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    เรื่อง พุทธประวัติ           ผู้วิจัย         นางวริยา วิจิตรศุภการ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์     2562 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101) สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101)   เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยใช้ PLIC  Model ผู้วิจัย                     นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ปีที่ทำวิจัย             2561 ชื่อเรื่อง                                  การประเมินโครงการคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ผู้ประเมิน                             นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น                        ปีการศึกษา           2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ชื่อเรื่องวิจัย     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย             นางสาวโชติมา  ไชยนิจ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                     โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์          2561 บทคัดย่อ การวิจัย ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย            นางดลนภา  วงษ์ศิริ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีที่พิมพ์       2562 บทคัดย่อ                                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562  ห้อง 2/2 จำนวน  35 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนภายในชั้นเรียนเดียวกัน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือภาคเรียนที่ …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ชื่อเรื่อง       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัย         นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ์ โรงเรียน             เทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา        2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์(1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(2) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รูปแบบวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre – Experimental Design)ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง                    การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                ผู้วิจัย         นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์     2561 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะ    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ   การเขียนภาษาอังกฤษ 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแบบศูนย์สอบเปิด ASMO THAI 2020

ดูรายชื่อได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/…/1GFy5w2d12P5arbJOeOg…/view… ดูระเบียบและกำหนดการณ์สอบที่นี่ >> https://drive.google.com/…/18UX3Vn9qENcnVW2Sfjx…/view… =============================== ★ การเตรียมความพร้อม และ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าห้องสอบ • ในวันสอบกรุณาเผื่อเวลาเดินทางมาถึงก่อนเวลาสอบตามกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อม • ใช้บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน/สำเนาสูติบัตร ยืนยันตัวตน (ไม่มีบัตรสอบ) • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้ใช้ปากกาหรือดินสอ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไปให้ใช้ปากกาเท่านั้น • ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในกรณีที่เขียนคำตอบผิด ให้ขีดทับคำตอบเดิม และ เขียนคำตอบใหม่ในข้อนั้น • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ และ นาฬิกาที่คำนวณหรือจดบันทึกได้ (Smart Watch) เข้าห้องสอบ • กรุณาแต่งกายชุดนักเรียน • กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย ★ สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ ★