Uncategorized

ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การก่อสร้าง อาคาร 9 (6 ชั้น 35 ห้องเรียน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ทางฟอร์มต่อไปนี้ https://forms.gle/f4Z2LHz2yHq79THk8 และสามารถรับชมวีดิทัศน์ความเป็นมา สภาพปัญหา และแนวทางพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทาง Youtube ต่อไปนี้

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง

วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง บิดาของท่านรองนายกเทศมนตรี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมคณะครูสายชั้นป.6s ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม ณ บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนบม บ้านโนนเขา บ้านดอนช้าง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ร่วมให้กำลังใจ คุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย

15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดย นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจคุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ                    สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    เรื่อง พุทธประวัติ           ผู้วิจัย         นางวริยา วิจิตรศุภการ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์     2562 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101) สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101)   เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวริยา วิจิตรศุภการ Read More »