ประชุมปิดภาคเรียน 2/2561

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/641040789669452