ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศต่างๆ

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
Suansanuk School’s announcement regarding the recruitment of a foreign teachers of English language,budget year 2021
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์
  การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
Suansanuk School’s announcement : Declaration of applicants who are allowed to an interview budget year 2021
ประกาศรายชื่อครูต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
Declaration of an applicant who passed an interview for a position of foreign English teacher.
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติ (Native Speaker) สอนภาษาอังกฤษ 
Suansanuk School’s announcement regarding the recruitment of a native English speaking teachers for primary school P1-6

เบอร์โทรศัพท์ครูประจำชั้น เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
และเข้าถึงระหว่างครูกับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ห้ามใช้อาคาร2 200x150cm
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่านด้วยค่ะ

วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะครูสายชั้น ป.6 แนวระนาบ จัดงานโครงการวันเกียรติยศ ให้กับลูกๆสวนสนุกที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 รุ่น 57 ปีการศึกษา 2562 ณ ลาน...

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและ...

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63

วันที่ 3 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ -- ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์จันทร์ ได้รับเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การค้า...

โครงการอาหารกลางวัน

อาหารรสชาติอร่อยและถูกสุขอนามัย กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกดูแลบุตรหลานท่านอย่างดีค่ะ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

icon
“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"