โครงการห้องเรียนสองภาษา

(English Program)

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนาสู่สากล

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
 2. พัฒนาองค์ความรู้ครูและนักเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
 3. ประสานความร่วมมือนำเครือข่ายพัฒนาด้านการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสากล

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศํกยภาพ มีความสามารถด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำทางด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

 1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
 2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
 3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน  รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
 4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี

สัญลักษณ์สายชั้น English Program

สีประจำสายชั้นสองภาษา ได้แก่ สีเหมือนสีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า เหลือง

เพลงประจำสายสองภาษา

เหมือนเพลงประจำโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล

เรียนด้วยครูไทยและครูต่างชาติควบคู่กันแต่ยังคงยึดหลักสูตรและแนวจัดประสบการณ์กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ (Project)

 • การเข้าค่าย English Day Camp
 • การเข้าค่าย English Summer Cource
 • โครงการ English on tour เป็นการไปทัศนศึกษานอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมสายชั้นสองภาษา

 • ค่าเล่าเรียนปีละ 10,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 150 บาท
373691
ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนละ 5,000 บาท