ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๕,๒๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย