กิจกรรมวิชาการ

เด็กเก่งสวนสนุก 12 มิ.ย. 62

เช้าวันนี้ 12 มิ.ย. 2562 ณ ลานหน้าเสาธง – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบถ้วยและรางวัลแก่ – เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา นักเรียนชั้น ป.5/6 – ที่ได้เดินสายกวาดรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและโรงเรียนฯ ด้วยการชนะเลิศการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รายการ “one2one Thailand top talent 2019” ด้วยคะแนน 92 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) และยังได้รางวัลแชมเปียนคะแนนสูงสุดในระดับชั้น ป.4 โดยได้รับใบประกาศฯ, เหรียญแชมป์ และถ้วยแชมเปียน ทั้งนี้ส่งผลให้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กับตัวแทนอีก 8 ประเทศอาเซียนในรายการ Sakamoto World Mathematics Competition 2019 ณ ประเทศเมียนมาร์ **โดยได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง** ขอให้นักเรียนคนเก่งรักษาความเก่งความดีนี้ไว้สืบไป

พิธีรับมอบใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30น. คุณครูทวีศิลป์ หาญประเสริฐ ได้นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศจากพระเทพเมธี รก.เจ้าคณะภาค 9 แก่นักเรียนสายชั้น ep2 จำนวน 102 คน ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จนักธรรมศึกษาชั้นตรีด้วยครับ

รรท.สวนสนุก เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมฯ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 — โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเจ้าภาพใช้สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

แข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครูกนกวรรณ แก้วไกรสร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน คือ1. เด็กหญิงเจนจิรา เกตุดี ป.3/1EP2. เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรพาณิช ป.3/2EP เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ผลคือได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

แข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยครูศุภลักษณ์ อันปัญญา ,คุณครูบูศรินทร์ น้อยชนะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP 2. เด็กชายยศวริศ สีวันดี ป.6/63. เด็กชายปิยวัฒน์ แสนโคต ป.6/6 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ผล : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น รายการทักษะโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป และคุณครูบงกชกร พัสลัง ได้ร่วมแข่งขันการประกวดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูชลธิชา งามศิริอุดม และคุณครูเกษมณี ศิริวิโรจน์ นำนักเรียน เด็กหญิงเขมาพร โพธิพฤกษ์ ชั้น ป.6/5 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม ผลปรากฏได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

วิดิทัศน์สาธิตการสอนระดับปฐมวัย โดยคุณครูจากฟินแลนด์

วิดิทัศน์สาธิตการสอนระดับปฐมวัย ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการ การเรียนการสอน ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาครับผม

แข่งโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวข้อ Smart valve Project งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูจรัญญา กันหากุล แลครูไชยวัฒน์ ทาเชาว์ ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือเด็กหญิงพัชราพร เงาพระฉาย ป.5/6เด็กชายวทัญญู พุทธา ป.5/2EPเด็กชายศุภกร ดวงพิมพ์ ป.5/2EPเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษาณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงผล : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น รายการ โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวข้อ Smart valve Project เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโซลินอยด์วาล์ว ด้วยบอร์ด Arduino NANO,และการเขียนโปรแกรมผ่านบล็อกโปรแกรมมิ่ง (Playbotic Studio)

การแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น

เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งขันงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย1. ด.ช.โชคสิทธินนท์ พลสามารถ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP2. ด.ช.มิ่งกมล เพียรทอง ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP3. ด.ช.ธราเทพ แสงรูจีย์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 EPขอแสดงความยินดีพร้อมกับขอบพระคุณ ความเอาใจใส่ของคณะครูและความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ท่าน ผอ. ลงเยี่ยมชั้นเรียนต้อนรับเปิดเทอม

วันนี้ 14 พ.ค. 62 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ลงเยี่ยมชั้นเรียน ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูและสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนให้กับนักเรียน เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/667736066999924