กิจกรรมวิชาการ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63

10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 3.1 การพัฒนาตนเอง …

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมิน ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น จึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณเพื่อยกย่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปีนี้โครงการ TEDET จัดให้มีการสอบแข่งขัน All Star Intelligent Contest ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปรากฏผลคือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 วิชาหลายรายการ (รายละเอียดดูได้ในภาพประกอบ) – การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ช่วยงานสังคม เช่น พัฒนาวัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณี เป็นต้น – การแข่งขันฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี …

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63 Read More »

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63

วันที่ 3 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ———————————————– ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์จันทร์ ได้รับเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat และในการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัลหลายรายการ ดังนี้ – ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยที่ 4 ระดับที่ 3 – ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยที่ 5 ระดับที่ 2 – ด.ช.ภาธิศ สุดเสนาะ …

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63

27 กุมภาพันธ์ 2563 – หลังจากกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้ —————————————————– ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ ป.1/1 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช ป.1/3 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– การมอบเกียรติบัตรห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ** …

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63 Read More »

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคลินิกวิจัย และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รรท.สวนสนุก – คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเพื่อพัฒนากลุ่มครูและนักเรียนให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนการสอนอีกด้วย

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. – คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญานำโดย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคุณครูสายชั้นอนุบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ยินดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

การทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีการทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 โดยนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการสอบกับผู้ปกครอง และพานักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เข้ารับการทดสอบความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การทดสอบความพร้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

การลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองหลักสูตร คือ สายชั้นสองภาษา (English Program) และสายชั้น Standard ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ * องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งมีตัวแทนของโรงเรียนร่วมกับอะคาเดมี่ ได้แก่ – ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ ป.4/2EP – ด.ช.มนัสวิน สิริสถิต ป.1/1EP – ด.ช.วีรภัทร พลศักดิ์ซ้าย ป.1/5 – ด.ช.ณเดชน์ แสงครุฑ ป.1/6 โดยสามารถคว้ามรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี และ ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ คว้ารางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี อีกด้วย * โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English จัดโดย …

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63 Read More »