กิจกรรมวิชาการ

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ * การแข่งขัน ASMO Thai Science & Mathematics Competition ปี 2019 เป็นการแข่งวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์ และ เวียดนาม – ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราได้รางวัล ดังนี้ – ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 ได้รับเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ระดับ ป.5 (ครูติวเตอร์ : วิไลพร มูลสาร) – ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ป.6/6 ได้รับเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 (ครูติวเตอร์ : อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร) – ด.ญ.ณัฐณิชา …

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ก.พ. 63 Read More »

การสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับ ป.1-3 (2/2562)

วันที่ 18 ก.พ. 63 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายให้สำนักการศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามนโยบายและกำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก เขียนได้และการคิดเลขเป็น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ตามมาตรฐานช่วงชั้น อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็น สามารถดำรงตนในสังคมในโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างปกติสุข

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ **สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จึงได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง 5 คนคือ – ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน – วิชาคณิต 3 และ วิทย์ 3 – ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน – วิชาวิทย์ 6 – ด.ญ.ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ – วิชาวิทย์ 3 – ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา – วิชาคณิต 6 – ด.ญ.อัยยา กัญจนานภานิช – วิชาวิทย์ 6 **กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ …

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63 Read More »

การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ

อีกหนึ่งโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำเด็กแต่ละสายชั้นที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ ผ่านวิธีการเชิงปฏิบัติการ การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ พัฒนาจนมีผลที่น่าพอใจ#เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง

โครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย “สายใยแห่งรัก”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร ได้มีการจัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น “สายใยแห่งรัก” โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา คือ “ฟันน้ำนมแบนด์ฮุลาฮูป” ซึ่งเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะดนตรี โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกก็เป็นหนึ่งในสนามสอบ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก ดร.ชนาธิป​ ทุ้ยแป รอง​ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา​ สพฐ.​ เจ้าของโครงการสอบ​ RT​ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบ​ เพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส​ ได้มาตรฐานแลยุติธรรม​ การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.แก่นนครวิทยาลัย English Program 2563

คณะครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หลักสูตร English Program ได้เข้ามาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางคณะครูจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนฯ ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกๆ ป.6 ของเราได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมในการคุมสอบ O-NET 2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก – นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ ได้เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/859366741170188

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นัดหมายนักเรียนที่สอบ O-NET ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เด็กเก่งสวนสนุก – 23 ม.ค. 63

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 23 มกราคม 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเหรียบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของเรา รายละเอียดดังนี้ – เด็กชายอภิวิชญ์ ปาลสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโมไทย ประจำปี 2562 (ASMO Thai Science Maths & English Competition 2019) – เด็กหญิงปุญญิศา พึงประพา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย โรงเรียนเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ