Month: March 2020

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63

10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 3.1 การพัฒนาตนเอง …

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63 Read More »

การรายงานตัวและมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นอนุบาล 2

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ

วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะครูสายชั้น ป.6 แนวระนาบ จัดงานโครงการวันเกียรติยศ ให้กับลูกๆสวนสนุกที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 รุ่น 57 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา และงานเลี้ยงโต๊ะจีนพร้อมรับชมวิดิทัศน์รวมความทรงจำที่ดีร่วมกัน สุดท้ายนี้ขอส่งขวัญ ส่งกำลังใจให้ลูกๆสวนสนุกที่จบการศึกษาในปีนี้โชคดี มีชัย ทุกคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกแห่งนี้จะเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกรุ่น ทุกคนตลอดไป…

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมิน ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น จึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณเพื่อยกย่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปีนี้โครงการ TEDET จัดให้มีการสอบแข่งขัน All Star Intelligent Contest ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปรากฏผลคือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 วิชาหลายรายการ (รายละเอียดดูได้ในภาพประกอบ) – การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ช่วยงานสังคม เช่น พัฒนาวัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณี เป็นต้น – การแข่งขันฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี …

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63 Read More »

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63

วันที่ 3 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ———————————————– ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์จันทร์ ได้รับเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat และในการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัลหลายรายการ ดังนี้ – ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยที่ 4 ระดับที่ 3 – ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยที่ 5 ระดับที่ 2 – ด.ช.ภาธิศ สุดเสนาะ …

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63 Read More »

กิจกรรม Big Cleaning Day – 1 มี.ค. 63

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงให้ทุกสำนัก/กอง สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/63

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆตลอดจนหาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติแก้ไขเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านต่างๆของสถานศึกษาและบุคลากรครู นักเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม “ส่งฮัก ป.5” 2563

จากกิจกรรมแฮกฮัก เมื่อต้นปีการศึกษา 2562 จนลูกๆ ป.5 กำลังจะเลื่อนชั้นการศึกษา เป็นว่าที่รุ่นพี่ ป.6 สายชั้น ป.5 จึงได้จัดกิจกรรม ส่งฮักให้ลูกๆได้เข้าใจถึงความห่วงใย ความปรารถนาดีของครูในสายชั้นป.5 รัก คิดถึง ห่วงใย โดยมีพ่อครูแม่ครู ป.6 ให้เกียรติมารับลูกๆ สู่ ป.6 อย่างอบอุ่น