Month: March 2020

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63

27 กุมภาพันธ์ 2563 – หลังจากกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้ —————————————————– ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ ป.1/1 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช ป.1/3 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– การมอบเกียรติบัตรห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ** …

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา.08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯอีกด้วย สำหรับโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.5-6 เพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กๆ …

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – 2563 Read More »

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคลินิกวิจัย และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รรท.สวนสนุก – คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเพื่อพัฒนากลุ่มครูและนักเรียนให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนการสอนอีกด้วย

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. – คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญานำโดย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคุณครูสายชั้นอนุบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน – นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563” ซึ่่งทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนชั้น ป.5 EP2 เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อไป