เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยใช้ PLIC  Model

ผู้วิจัย                     นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

ปีที่ทำวิจัย             2561


ชื่อเรื่อง                                  การประเมินโครงการคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ผู้ประเมิน                             นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น                       

ปีการศึกษา           2562

Leave a Comment

Your email address will not be published.