รับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

19~20 กุมภาพันธ์ 2663 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้ารับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/875554639551398

Leave a Comment

Your email address will not be published.