เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Leave a Comment

Your email address will not be published.