กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.5 เป็นเจ้าภาพ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/729565027483694

Leave a Comment

Your email address will not be published.