โครงการ Walk Rally สายชั้น EP1 – 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการแรลลี่วิชาการ (Walk Rally) นักเรียนระดับชั้น ป.3 สายชั้น EP I ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นจะต้องเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีความสุขกับการเรียนรู้นอกสถานที่และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่แปลกใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมและพัฒนาให้คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/725850147855182

Leave a Comment

Your email address will not be published.