นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ ,ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง,นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย) นายมานพ ช่องตะคุผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาล ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 11 แห่งจำนวน 180 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการรวมพลัง ระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/714211639019033

Leave a Comment

Your email address will not be published.