งานประกัน งานประเมิน

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง อาสาปราบยุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีส่วนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค…ในการประเมินชุมชนต้นเรื่องอาสาปราบยุง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น)

ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียน

10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ — ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นนำโดยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียนและพื้นที่ใช้สอยในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/665440543896143

ประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา9.30 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าสายและทีมเลขาประกันคุณภาพทุกท่าน ร่วมกันประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและการเขียนรายงานตนเองตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่าน องอาจ วีรภัทรสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยพร้อมเพรียง เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/653895831717281