งานประกัน งานประเมิน

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63

10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 3.1 การพัฒนาตนเอง …

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ – 10 มี.ค. 63 Read More »

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. – คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญานำโดย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคุณครูสายชั้นอนุบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63 เพื่อทราบและหารือตามระเบียบวาระ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบของขวัญจากทางผู้บริหารแด่คณะกรรมการฯ เนื่องในโอการสวัสดีปีใหม่ 2563 อีกด้วย

การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 18 ธ.ค. 62

18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนฯ – หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น ได้นิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ กระบวนการจัดการอาหารกลางวัน การจัดการจราจรและความปลอดภัย การจัดกระบวนการเรียนการสอน

7 พฤศจิกายน 2562 นายองอาจ วีรภัทรสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายอวย นิมิตรประจักษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ กระบวนการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การจัดการจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่นำโดยท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นโรงเรียนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อประชาชนสืบไป

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

7 ตุลาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้จัดการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) อันเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การทำ AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน โดยในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก ท่านศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล

ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. – คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญานำโดย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคุณครูสายชั้นอนุบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากร ศน.วิทยา บุราณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันนี้ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09.00น. – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษืรุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านผอ.จรูญ โชติประดับ ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม โดยได้นำข้อแนะนำและเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกให้มีความก้าวหน้าพัฒนาสืบไป

นิเทศภายใน – สายชั้น EP2 – 2562

19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น EP2 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก