ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม
ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๕,๒๐๗.๗๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย

Leave a Comment

Your email address will not be published.