ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

——ดูรายชื่อนักเรียน——
Group A : http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/P6groupA-2022.pdf

Group B : http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/P6groupB-2022.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.