โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคลินิกวิจัย และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รรท.สวนสนุก – คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเพื่อพัฒนากลุ่มครูและนักเรียนให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนการสอนอีกด้วย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/879538609153001

Leave a Comment

Your email address will not be published.