การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/63

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆตลอดจนหาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติแก้ไขเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านต่างๆของสถานศึกษาและบุคลากรครู นักเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/881162825657246

Leave a Comment

Your email address will not be published.