การสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับ ป.1-3 (2/2562)

วันที่ 18 ก.พ. 63 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายให้สำนักการศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามนโยบายและกำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก เขียนได้และการคิดเลขเป็น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ตามมาตรฐานช่วงชั้น อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็น สามารถดำรงตนในสังคมในโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างปกติสุข

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/873328176440711

Leave a Comment

Your email address will not be published.