โครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย “สายใยแห่งรัก”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร ได้มีการจัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น “สายใยแห่งรัก” โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา คือ “ฟันน้ำนมแบนด์ฮุลาฮูป” ซึ่งเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะดนตรี โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/870338743406321

Leave a Comment

Your email address will not be published.