งาน Coding Thailand PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันจันทร์ 23 ธ.ค. 2562 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี – ตัวแทนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมดีเด่นโดยคุณครูไชยวัฒน์ ทาเชาว์ และคุณครูธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์ ในงาน Coding Thailand PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำเสนอเรื่อง Smart Valve เครื่องปล่อยน้ำอัจฉริยะ เพื่อลดการใช้น้ำ บนบอร์ด Arduino ตรวจจับความเคลื่อนไหว ให้วาล์วเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ ที่ปริมาณน้ำมีความพอเหมาะต่อการใช้งาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

ทั้งนี้งาน Coding Thailand ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ภาคอีสาน เชื่อมเครือข่ายการประยุกต์ใช้โค้ดดิ้งกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/827326211040908

Leave a Comment

Your email address will not be published.