การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 18 ธ.ค. 62

18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนฯ – หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น ได้นิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/821961144910748

Leave a Comment

Your email address will not be published.