โครงการสำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5 EP2 ปี 2562

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ สำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5EP ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/801563243617205

Leave a Comment

Your email address will not be published.