มอบรางวัล เกียรติบัตรห้องสมุด / รางวัลการคัดแยกขยะ 20 พ.ย. 62

20 พฤศจิกายน 2562 – เช้านี้ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูคนเก่งที่ทำภารกิจสำเร็จ คือ

– รางวัลเกียรติบัตรห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.ยอดนักอ่าน
อันดับ 1 – เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี ป.6/3EP
อันดับ 2 – เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6
อันดับ 3 – เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/6
2.ยุวบรรณารักษ์
– เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6
– เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/6
– เด็กหญิงภัณฑิรา ไชยสาร ป.3/6
– เด็กหญิงปภาวรินทร์ เดชา ป.3/6
– เด็กหญิงณัฐพัชร์ ประทุมตะ ป.3/6
– เด็กหญิงสุวพิชชา ชารี ป.3/6
– เด็กหญิงสิริมณี ศรีโคตร ป.6/2EP
– เด็กหญิงพันธ์วิรา พัวพันปัญโญภาส ป.6/2EP
– เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี ป.6/3EP
3.คุณครูยอดนักอ่าน
– Mr.jeffry Colina Sumalabe
– นางสาววิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์
– นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน
4.คุณครูส่งเสริมการอ่าน
– นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์
– นางมะลิวรรณ ทบบุญ
– นางธีร์ชญาน์ อินทร

– รางวัลเกียรติบัตร การคัดแยกขยะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.รางวัลคัดแยกขยะในชั้นเรียน ประเภท “จำนวนครั้งสูงสุด”
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.4/2EP
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.6/6
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.2/3EP
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.4/1EP และ ป.4/1
2.รางวัลคัดแยกขยะในชั้นเรียน ประเภท “จำนวนเงินสูงสุด”
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.4/5
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.1/4EP
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.6/6
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นักเรียนและคุณครู ป.4/2EP และ ป.3/2EP

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/797312894042240

Leave a Comment

Your email address will not be published.