ลูกเสือ ป.6 standard – 2562

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 สายชั้น ป.6s ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ เริ่มต้นด้วย
– กิจรรมเดินทางไกล
– ทำพิธีเปิดค่าย
– บุกเบิก
– รับประทานอาหารกลางวัน
– กิจกรรมฐานผจญภัย
– วิชาชาวค่าย
– และเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงรอบกองไฟ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/792430757863787

Leave a Comment

Your email address will not be published.