แนะนำตัวครู D.A.R.E. (2562)

11 พฤศจิกายน 2562 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ได้มีการแนะนำตัววิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมโครงการ D.A.R.E. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” มีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย

ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/789770834796446

Leave a Comment

Your email address will not be published.