ให้กำลังใจนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมที่หนานหนิง จีน

ให้กำลังใจนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมที่หนานหนิง จีน:
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้โอวาทแก่คณะครูและเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 25 คน (จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ,โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม) ที่จะเดินทางไปนครหนานหนิง เขตปกครองพิเศษกวางสี-จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าค่ายฤดูร้อน “โครงการเส้นทางสู่การตามรอยบรรพชนชาวจีน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3” โดยมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ,นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ก็ไม่ลืมความเป็นบริบทของบ้านเมืองเรา โดยเน้นการปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน เยาวชนคนขอนแก่นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 + 1 ได้แก่ 1.วินัย 2.อดทน 3.ความรับผิดชอบ 4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5.กตัญญู + 1สำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งตอนท้ายนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวอวยพรให้คณะเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ
สำหรับโครงการเส้นทางสู่การตามรอยบรรพชนชาวจีน ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกว่างสี หัวเฉียว นครหนานหนิง เขตปกครองพิเศษกวางสี-จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับมณฑลกวางสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยในเบื้องต้นเป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลกวางสี ต่อมาได้ขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนครหนานหนิง จึงทำให้มีการขยายเครือข่ายด้านการศึกษาให้กว้างขึ้น ทำให้นักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศมากขึ้น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/769011370205726

Leave a Comment

Your email address will not be published.