โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 19-20 ก.ย. 62

วันที่ 19-20 กันยายน 2562 สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านขบวนการทางศิลปะ โดยการกำหนดฐานการเรียน 4 ฐานดังนี้
1. ฐานปั้นเสริมเติมแต่ง
2. ฐานพับกระดาษ
3. ฐานวาดและต่อเติมตามจินตนาการ
4. ฐานหยดสีตามจินตนาการ
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บ้านศิลปะ จ.ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ดูเพิมเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/749107595529437

Leave a Comment

Your email address will not be published.