พิธีมอบเกียรติบัตรตู้ยาในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตู้ยาในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้พัฒนามาตรฐานตู้ยาในโรงเรียนดีมาก คณะครูในโรงเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานและภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่งรวมทั้งคณะวิทยากรและคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากศูนย์แพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพหนึ่งของเด็กนักเรียน ให้เกิดการใช้ยาอย่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/744955002611363

Leave a Comment

Your email address will not be published.