การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันนี้ 17 กันยายน 2562 มีกำหนดให้มีการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และให้รายงานผลการประเมินค่าเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/747585845681612

Leave a Comment

Your email address will not be published.