การประเมินคัดกรอง ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาไทยและคิดเลขเป็น 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดให้มีการประเมินคัดกรอง ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาไทยและคิดเลขเป็น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการจะมีการประเมินนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น และเรียบร้อยเป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/732634517176745

Leave a Comment

Your email address will not be published.