รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย 
ผลการประเมินคะแนนเต็มทุกด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก.

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/726362264470637

Leave a Comment

Your email address will not be published.