การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้
– ด.ช.ณัฐกร ประจวบมอญ
– ด.ช.ธีรภัทร์ โนนทนวงษ์
– ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารี คุณครูธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์ และคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ ที่นี้ครับ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/727805680992962

Leave a Comment

Your email address will not be published.