การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 62 เวลา 12.00น. – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆในภาคฯเข้าร่วมการประกวด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมประกวดได้รางวัล “ชมเชย” ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้
– ด.ญ.รชยา ฉายวิลัย ป.6/1
– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1
– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์

ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ส่งเสริมให้เด็กๆมีเวทีแสดงความสามารถ และพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.727709177669279&type=3

Leave a Comment

Your email address will not be published.