โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ป.6 แนวระนาบ)

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สายชั้น ป.6 แนวระนาบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/712990035807860

Leave a Comment

Your email address will not be published.