การประเมินติดตามการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

ด้วย เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลได้รับความรู้ระบบการจัดการด้านยาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยในวันนี้ 26 ก.ค. 62 เทศบาลนครขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะทำงาน งานอนามัยโรงเรียนฯ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/712844015822462

Leave a Comment

Your email address will not be published.