ภาพกิจกรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา

ภาพกิจกรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/711265182647012

Leave a Comment

Your email address will not be published.