กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 1

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น อนุบาล และสายชั้น ป.6 เป็นเจ้าภาพ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/710977079342489

Leave a Comment

Your email address will not be published.