อบรม The Communicative Approach 6-7 กค 62

วันที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/702085543564976

Leave a Comment

Your email address will not be published.