เด็กเก่งสวนสนุก 8 ก.ค. 62

เช้าวันนี้ 8 ก.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแด่นักเรียนและคุณครูคนเก่ง

— จากงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่

1. การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 15 คน ฝึกซ้อมโดย ครูมนลดา พลศักดิ์ , ครูนฤมล คนว่อง
2. การแสดงละครภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน ฝึกซ้อมโดย ครูธีร์ชญาน์ อินทร , ครูกวิศา อุปศรี , ครูน้ำฝน ศิริเกษ
3. โครงงานภาษาอังกฤษ
– เด็กหญิงดวงกมล ยอดสะอึ ป.6
– เด็กหญิงกนกพร ท่าจอหอ ป.6
– เด็กหญิงสุภธิดา อินทรแพทย์ ป.6
ครูผู้ควบควม
– นางสมประสงค์ ศิริธันยบูรณ์
– นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

— และโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงพรปวีณ์ กัณหา ครูติวเตอร์ได้แก่ ครูรัตนาภรณ์ ประจวบมอญ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา ครูติวเตอร์ได้แก่ ครูวิไลพร มูลสาร
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กชายวทัญญู พุทธา ครูติวเตอร์ได้แก่ ครูธีร์ชญาน์ อินทร
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปฐมาวดี สุดแสง ครูติวเตอร์ได้แก่ ครูทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
และตัวแทนคนเก่งที่ได้ลำดับที่ 2 หลังจากการคัดเลือก 3 ครั้ง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปัทมานันท์ ศิริสุภา ครูติวเตอร์ได้แก่ ครูวิภาดา วงศ์ชารี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/701985713574959

Leave a Comment

Your email address will not be published.