อบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา”

ยุวบรรณารักษ์เข้าร่วมอบรมโครงการห้องสมุด 3 ดี “จี เอฟ สร้างปัญญา” วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/702041790236018

Leave a Comment

Your email address will not be published.