โครงการรณรงค์ป้องกัน,ระงับ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายด้านการรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน โดยวันนี้ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. -12.00น. ถึงคิวของโรงเรียนเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมนัดหมายคณะครูซักซ้อมกำหนดสถานการณ์แผนอพยพ และยังมีการอบรมทฤษฎีแก๊ส,น้ำมันให้กับนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณไปยัง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและทรพยากรเป็นอย่างดี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/681082348998629

Leave a Comment

Your email address will not be published.