โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ป.1

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนวระนาบ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/680909352349262

Leave a Comment

Your email address will not be published.