โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิต สายชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาจิต สายชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/672649113175286

Leave a Comment

Your email address will not be published.