แข่งโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวข้อ Smart valve Project งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูจรัญญา กันหากุล แลครูไชยวัฒน์ ทาเชาว์ ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ
เด็กหญิงพัชราพร เงาพระฉาย ป.5/6
เด็กชายวทัญญู พุทธา ป.5/2EP
เด็กชายศุภกร ดวงพิมพ์ ป.5/2EP
เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ผล : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น รายการ โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวข้อ Smart valve Project เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโซลินอยด์วาล์ว ด้วยบอร์ด Arduino NANO,และการเขียนโปรแกรมผ่านบล็อกโปรแกรมมิ่ง (Playbotic Studio)

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/672621833178014

Leave a Comment

Your email address will not be published.