พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูทั้ง ๑๑ โรงเรียน ร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.มีความรู้ ความเข้าใจระบบและแนวทางการจัดศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนสู่การเป็นโค้ชการเรียนรู้ และเปลี่ยนจากผู้เรียนในชั้นเรียนสู่การเป็นนักเรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ส่งครูเข้าร่วมรับการอบรม 2 ท่าน คือ
1.นางโสภาวดี โสภณรัตน์
2.นางพิลาพร แก้วเฮ้า

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/671385486634982

Leave a Comment

Your email address will not be published.